Log ind
0,00 DKK

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ved benyttelse af sportiganroennede.dk accepterer du i henhold til denne datapolitik, at vi behandler dine personoplysninger. Vi respekterer 100% ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger som angives på hjemmesiden. Vi er meget opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger hensigtsmæssigt og at behandle dine personoplysninger forsvarligt.

 

Dataansvarlig:
Navn og kontaktoplysninger:
• Sportigan Rønnede
• Industrivej 72
• 4683 Rønnede
• CVR: 31611059
• www.sportiganroennede.dk
• roennede@sportigan.dk

 

Juridiske ansvarlige enhed:
Sportigan Rønnede er en afdeling under Sjællands Erhvervsbeklædning A/S. Sjællands Erhvervsbeklædning A/S er den juridiske ansvarlige enhed for alle data der anvendes og opbevares i forbindelse med drift af sportiganroennede.dk


• Sjællands Erhvervsbeklædning A/S
• Industrivej 72
• 4683 Rønnede
• CVR: 31611059
• 70 257 267

 

Personlige oplysninger:
Af personlige oplysninger gælder alle de oplysninger der kan bruges til at identificere en person, herunder bl.a. fornavn og efternavn, køn, adresse, e-mail, alder mv., samt yderligere oplysninger uanset om det er vedrørerende personlige forhold, arbejde eller lign.

 

Formålet med behandling af persondata:
Vi behandler persondata i forbindelse med at indgå og gennemføre ordrer og aftaler samt efterfølgende fakturering og en eventuel rykkerprocedure ved manglende betaling.

 

Forskellige typer af personoplysninger:
Du kan altid tilgå vores hjemmeside uden at angive dine personoplysninger. Dog har vi brug for visse oplysninger for at kunne handle med dig og kommunikere med dig.
Dine personoplysninger vedrører bl.a.:
Navn og efternavn, køn, adresse, e-mail, telefonnummer, arbejde, ordrer og faktura, eventuelle rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer og morarenter, eventuel inkassobehandling. Endvidere er oplysninger om størrelse i forbindelse med tøj og sko mv., omfattet.

 

Behandlingsgrundlag:
Vi behandler dine personoplysninger på et legitimt grundlag. Herunder hvis det er;


– Nødvendigt for opfyldelse af en gensidig kontrakt, hvori du er part.
– Nødvendigt af retlige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med bogføring og revision.
– Nødvendigt for at levere vores nyhedsbrev og fremsende særlige tilbud.

 

Dette sker altid på baggrund af et udtrykkeligt samtykke.

 

Overdragelse af personoplysninger:
Oplysninger angivet på sportiganroennede.dk overdrages udelukkende til:
– Vores interne afdeling
– Betroede tredjemænd som leverer dine ordrer

Derudover videregives dine personoplysninger kun til misbrugsregistre herunder RKI, i overensstemmelse med gældende lov, såfremt der udøves svindel eller misbrug over for virksomheden.

 

Cookies
Når du besøger sportiganroennede.dk accepterer du at der ved dit besøg bliver indsamlet data omkring din adfærd via cookies. Med cookies har Sportigan Rønnede mulighed for at optimere vores website til gavn for vores kunder.

 

Persondata
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

Datasikkerhed
Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning
Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til


• Sportigan Rønnede
• Industrivej 72
• 4683 Rønnede
• CVR: 31611059
• www.sportiganroennede.dk
• roennede@sportigan.dk

 

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.
Hvis du ønsker at klage over Sportigan Rønnedes behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28, 5., 1300 København, telefon +45 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Opbevaring og sletning af data:
Dine personoplysninger opbevares kun når det er nødvendigt i forhold til formålet.
Som udgangspunkt vil dine personoplysninger i henhold til bogføringsloven, opbevares i vores register i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører. Lige så snart oplysningerne er uden relevans og forpligtelsen til at opbevare er ophørt, fjernes de fra registeret.
Dine personlige oplysninger vil blive slettet såfremt samtykke trækkes tilbage eller der anmodes herom.

 

Adgang til dine oplysninger:
Du kan til enhver tid få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du disse tilsendt, kan du sende en mail til roennede@sportigan.dk

 

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger:
Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores interne retningslinjer, hvorunder der stilles krav til autorisation, adgang og logning.
Vi træner løbende vores medarbejdere, så dine personlige data behandles på bedste og sikreste måde.

 

Dine rettigheder:
Efter databeskyttelsesforordningens ikrafttræden d. 25. maj 2018, har du rettigheder i forbindelse med hvordan vi skal behandle dine personlige oplysninger.
Såfremt du vil anvende disse rettigheder, bedes du kontakte os på roennede@sportigan.dk

 

Indsigtsret:
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger som vi er i besiddelse af om dig og hvordan vi behandler dem.

 

Rettelse:
Du har ret til at få rettet oplysninger om dig selv, herunder opdateret eller rettet urigtige oplysninger.

 

Ret til sletning:
Hvis der er tale om særlige tilfælde, kan du få slettet oplysninger om dig forud for indtrædelsen af vores almindelige sletningsfrist.

 

Ret til begrænsning af behandling:
I visse tilfælde har du ret til få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Hvis dette er tilfældet, må vi kun behandle dine oplysninger, med undtagelse af opbevaring, med dit samtykke eller i forbindelse med at fastlægge et retskrav, gøre dette gældende eller for at forsvare eller beskytte personer og/eller samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:
I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette kan også ske i forbindelse med direkte markedsføring.
Dataportabilitet:
I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personlige oplysninger i et format der er struktureret, almindeligt anvendt og læsbart af maskine og til at få overført disse fra en dataansvarlig og videre til en anden udbyder.
Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk
Klage til Datatilsynet:
Du kan indgive klage til Datatilsynet, såfremt der er utilfredshed med den måde vi behandler dine personlige oplysninger på. Datasynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

 

Dataportabilitet:

I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personlige oplysninger i et format der er struktureret, almindeligt anvendt og læsbart af maskine og til at få overført disse fra en dataansvarlig og videre til en anden udbyder.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet:

Du kan indgive klage til Datatilsynet, såfremt der er utilfredshed med den måde vi behandler dine personlige oplysninger på. Datasynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk